Tuesday, April 19, 2005

keyword: 'arbeidsmarktperspectief'

Geachte heer Van T. ,

Het inkomen heeft bij de beoordeling van het recht oplangdurigheidstoeslag een dubbele functie. Enerzijds moet de hoogte van het inkomen worden getoetst aan de toepasselijke bijstandsnorm, enanderzijds dient het ter vaststelling van het al dan niet aanwezig zijn van arbeidsmarktperspectief.
Een leidend uitgangspunt van de langdurigheidstoeslag is dat het recht daarop uitsluitend bedoeld is voor personen die geen arbeidsmarktperspectief hebben gehad in de afgelopen 60 maanden.
In artikel 36, eerste lid, onderdeel b, WWB is dit in de objectieve voorwaarde "geen inkomsten uit of in verband met arbeid hebben gehad" vastgelegd.
Het geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing laten van inkomsten uit of in verband met arbeid over de afgelopen 5 jaar, zou tot een uitholling van de voorwaarde "geen arbeidsmarktperspectief" leiden.
Het buiten beschouwing laten van inkomsten uit of in verband met arbeid betekent een bonus op een langdurig verblijf in de bijstand en heeft negatieve effecten op de armoedeval.
In dit kader is bij de parlementaire behandeling van de WWB aangegeven dat de langdurigheidstoeslag mede in relatie moet worden gezien met de instrumenten zoals de stimuleringspremie gericht op arbeidinschakeling en de bijzondere bijstand. Voor degenen die wel arbeidsmarktperspectief hebben heeft de gemeente het instrument van de premieverstrekking om mensen uiteindelijk te stimuleren om werk te aanvaarden dan wel parttime werkzaamheden uit te breiden.
Om deze redenen wordt met inkomsten uit of in verband met arbeid in de afgelopen periode van 60 maanden, ongeacht de hoogte daarvan, conform het bepaalde in artikel 36 WWB rekening gehouden bij de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag.
Hier voegen wij nog wel aan toe dat onlangs in de Tweede Kamer is gesproken over de langdurigheidstoeslag. De staatssecretaris is gevraagd te komen met oplossingsrichtingen voor een aantal geconstateerde knelpunten bij de uitvoering daarvan.
Ook de door u beschreven situatie is daarbij aan de orde gekomen. Over door de Tweede Kamer aangedragen oplossingen vindt thans politiek overleg plaats, dat uiteindelijk tot een standpunt zal leiden.
Naar (voorzichtige) verwachting wordt dat binnen een maand vanaf heden bekend. Op de uitkomst daarvan kunnen wij echter niet vooruitlopen. Op de site van het ministerie (http://www.szw.nl/) kunt u de stand van zaken volgen.

Met vriendelijke groet,
A. van der Drift
Publieksinformatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

-----Oorspronkelijk bericht-----Van: INFO (info@minszw.nl)
Verzonden: woensdag 13 april 2005 16:34

0 comments:

Post a Comment

< Home

© copyright by keesz 2005. All rights reserved. Contact me before republishing.